Utvecklingstjänster

Alla verksamheters resultat skapas av individer och team.

Att utveckla ledarskapet, gruppens samarbete och ha väl underbyggda modeller och strategier för hur arbete bedrivs är en grundförutsättning för hög prestation. Assessios dedikerade team av utvecklingskonsulter kombinerar strategisk självinsikt, ett forskningsnära perspektiv på ledarskap och teamarbete med din verklighet, för att skapa utvecklingsinsatser för din verksamhet.

Endast 15-20 procent av alla team är högpresterande och nästan 30 procent av alla ledare misslyckas med att utöva ett fungerande ledarskap. Varför?
– För att teamarbete och ledarskap är komplexa, utmanande aktiviteter där många tvingas lära sig via erfarenhet. Lyckligtvis finns möjligheten att utveckla människor: Att ge dem insikter som öppnar för förändring. Att etablera nya modeller och arbetssätt för hur man kan samverka. Att möta utmaningar och åstadkomma resultat. Forskningen på hur vi utvecklar prestation hos individer, grupper och ledare växer för varje dag och Assessios team av psykologer och HR-specialister skapar utveckling med lika delar forskningsanknytning som det unika bidraget från den strategiska självinsikt som skapas av våra utvecklingsverktyg.

”I vår värld driver människor, deras unika kapacitet och beteende, alla verksamheters resultat. Men även med de bästa systemen och processerna för att fånga talangerna och de ledare som lyfter din verksamhet kommer du inte nå målet fullt ut om målen är oklara, ledarskapet inte utövas rätt, eller arbetet i teamet eller ledningsgruppen inte fungerar. Det är där våra utvecklingstjänster kommer in.”

Anders Hectorlinde, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

Anders Hectorlinde, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

Assessios utvecklingstjänster skiljer ut sig genom att alltid ha sin utgångspunkt i den forskning som bäst svarar upp mot din utmaning. Få, om ens någon, modell för chefs- eller teamutveckling kan möta alla behov – och det är just därför vårt utvecklingsarbete alltid börjar med dialog och ingående analys av behoven i din verksamhet och hur den fungerar. Först när bilden är klar ser vi över den aktuella forskningen med det starkaste stödet i relation till din utmaning och skräddarsyr därefter insatsen, programmet eller utbildningen i linje med din verksamhets förutsättningar, värderingar, fokus och mål. Att arbeta forskningsnära är för oss en grundförutsättning för framgång, då det är i vetenskapen vi hittar riktlinjerna och best practice för de ledar- eller teammodeller som har mest tyngd och skapar varaktig utveckling.

Våra utvecklingsverktyg ger ett enormt stöd i processen. Detta då den ”strategiska självinsikten” – insikten i hur personliga förutsättningar, styrkor och utmaningar spiller över i medvetet eller omedvetet beteende – är en så central och svårfångad del i utvecklingsarbetet.

”Strategisk självinsikt är en av ledarens eller teamets största tillgångar. När nyanser i beteendet; drivet av personlighet, kapacitet och förutsättningar tydliggörs, kan individuella och gruppbaserade styrkor och utmaningar hanteras med ett helt annat perspektiv. När insikterna knyts till modellerna för ledarskapet eller förståelsen för teamets utvecklingsprocesser kan arbetet med reell beteendeförändring och utveckling börja på allvar.”

Lotta Lindgren, Business Area Manager, Assessio

Lotta Lindgren, Business Area Manager, Assessio

Fördelen med forskningsnära utvecklingsinsatser är att sannolikheten att de får genomslag på riktigt ökar då de vägleds av best practice. Utmaningen består i att upplägget blir för tekniskt eller teoretiskt och därför genomförs Assessios utvecklingsinsatser alltid av konsulter med stark affärsförståelse och egen erfarenhet av ledarskap. Det skräddarsydda upplägget integrerar utvecklingsinsatsen i dina ledares, teammedlemmar och medarbetares vardag och en röd tråd skapas mellan insatsens utformning och organisationens riktning och mål.

Assessios utvecklingstjänster innefattar idag ledar- och teamutveckling samt arbete med att öka ledningsgruppers effektivitet. Vi har idag förtroende att driva och leda några av Sveriges mest omfattande utvecklingsprogram inom offentlig såväl som privat sektor på samtliga av nivåer – från trainee – och talangprogram till seniora chefsled.

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss