Kompetensramverk

Kompetensramverk är det språk kring med vilket önskat beteenden, agerande eller förmågor beskrivs för en verksamhets många roller.

Kärnan är en HR-strategi som besvarar frågan: Vad krävs för att lyckas, och vad letar vi efter hos våra medarbetare och chefer? Utan ett ramverk som är konkret, beteendebaserat och väl underbyggt fastnar vi i vaga och otillräckliga beskrivningar som många gånger betyder olika saker för olika beslutsfattare – och inte minst – värderas olika.

Kompetensramverk som ett stöd för urval, rekrytering och utveckling, finns i dag i de flesta verksamheter. Ofta är de uttrycka i samlade dokument och beskrivningar av vilken attityd, vilket sätt att vara eller närma sig uppgifter på. Många gånger realiseras inte värdet av ramverket, just för att det inte är tillräckligt underbyggt och konkret. Väl uppbyggda och implementerade kompetensramverk är knutna till verksamheten och rollens utmaningar. De är distinkta och beteendebaserade för att kunna utgöra navet i både rekrytering, urval, utveckling och prestationsutveckling. Inte minst realiserar de värden som likabehandling, säkerställer att alla mäts mot samma mall och skapar ett samlat språk kring vad som eftersträvas i verksamheten.

”Verksamheter som lyckas etablera kompetensramverk som verkligen är förankrade, konkreta och underbyggda av gedigen analys vinner så mycket. De fångar upp vem som har potentialen att agera i linje med de kriterier som efterfrågas i urvalsprocesser. De utvecklar sina ledare i att driva sitt ledarskap i linje med kompetenserna. Genom att göra ramverket till navet i sitt arbete lyckas de dessutom utveckla sin prestationsstyrning.”

Maria Lahne, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

Maria Lahne, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

Att etablera ramverk startar alltid med en analys; Ställer olika medarbetarroller olika krav? Finns det olika kriterier för framgång på olika ledarnivåer? Finns det skillnader i roller som kräver helt olika beteenden för att nå målen? Har verksamheten en genuin värderingsgrund som uttrycks i beteenden? Utifrån ett ingående samarbete, kantat av rollanalys, genomgång av material, strategin och utmaningarna framåt, workshops … ja, till och med observation i rollen etableras ett unikt och konkret ramverk. Till detta knyts strategiska HR-initiativ. Plötsligt finns de konkreta ramarna för ledarmodeller, underlaget för feedbacksamtal är på plats och ramverket kan kopplas till verksamhetens urvalsmetoder för att fånga rätt profiler vid rekrytering. Som resultat av förankringsarbetet, växer ett enhetligt och begripligt språk fram i verksamheten, samsyn skapas kring vilka kvalitéer som bedöms och utvecklas. Inte minst skapas förutsättningar för mångfald i rekrytering och befordran.

”Jag skulle gå så långt som att säga att kompetensramverk är kritiska grundförutsättningar för strategiskt HR-arbete. Utan en konkret, samlad, underbyggd och beteendebaserad kompetensmodell är det svårt att driva strategisk HR inom attraktion, selektion eller utveckling. När magkänslan styr och oklarheter råder är det dessutom mycket svårt att på ett tydligt vis driva mot arbetsprestation, matchning mellan individ och kultur och mångfald."

Maria Lilius, Organizational Development Consultant, Assessio

Maria Lilius, Organizational Development Consultant, Assessio

Att etablera kompetensramverk är en balansakt där stödet varken får bli för smalt eller för brett. I de smala formuleringarna försvinner bredden och spårbarheten, medan i det breda anslaget riskerar nyanserna att flyta samman. Utformning, innehåll och anslag med fokus på användbarhet och kopplingen till andra strategiska HR-initiativ tar vi fram i nära samarbete med dig. Oavsett som det rör sig om att etablera chefskriterier, förflytta svårfångade värderingar till mer konkreta och beteendebaserade uttryck, eller identifiera rollspecifika beteenden, kompetenser och förutsättningar, så är vi ett team. Vårt samarbete med din insyn och vår kompetens vägleder din organisation mot konkreta modeller med hög användbarhet.

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss