HR-transformation

Strategiska HR-frågor rör allt ifrån hur ledare ska utvecklas till hur lönesättning ska ske.

De tveklöst största av HR:s affärsnära bidrag är de strukturer, processer och aktiviteter, som skapas i form av strategisk riktning och operativa processer. Det är dessa som skapar direkta resultat i verksamheten – och det är här Assessios samlade kompetens och erbjudande transformerar din organisation.

Ingen del av det strategiska HR-arbetet har en så tydlig koppling till verksamhetens resultat som urvals- eller selektionsarbetet. Människor formulerar strategier, fastställer mål och samverkar för att uppnå dem och kraften i och matchningen av ditt humankapital markerar skiljelinjen mellan vinnande verksamheter och förlorande organisationer. Utan strukturer, processer, uppföljning, ledarskap och prestationsstyrning är det svårt, för att inte säga omöjligt, att realisera resultaten.

I Assessios arbete med att transformera HR-strategin länkas alla processer samman och effektiviseras i nära samarbete med verksamheten för att möta dagens och morgondagens utmaningar. En förstudie utgår från kontexten runt verksamheten, målen, riktningen och strategin bakom verksamheten i allmänhet och HR i synnerhet, och genomlyser strukturer och processer. Utifrån den ingående analysen fastställs identifierade gap och utmaningar varpå kritiska processer och strukturer identifieras.

”Affärsnära HR är verkligen ett begrepp som är svårt att definiera – emellanåt betyder det att säkra mångfald och diversitet inom chefsledet för att bättre förstå kunden och öppna för innovation. En annan gång betyder det att säkerställa talangarbetet kring morgondagens ledare. Ofta visar analysen på varför det är så svårt att lyckas nå målen. Bristerna finns i hur strukturer lagts, vilka processer och vilket stöd som används. Det är därför att utveckla och konkretisera HR-strategin kräver ett så gediget förändringsarbete med bas i analysen”

Anders Hectorlinde, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

Anders Hectorlinde, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

När utmaningarna kartlagts påbörjas det gemensamma arbetet med att designa, omarbeta och effektivisera processer och strukturer. Målet är att säkerställa måluppfyllelse och prestation, ökad träffsäkerhet och effektivitet – de direkta effekterna av ett strategiskt HR-arbete. Projektplaneringen och förändringsledningen blir här helt avgörande för att säkerställa etableringen av kompetensramverk samt konkreta förändringar för att säkerställa högsta arbetsprestation och prestationsstyrning. Inte minst för att tydliggöra mål och roller, föra in nya metoder samt utveckla och effektivisera processer. Men för att verkligen leverera är det lika viktigt att förändringen drivs av en reell förankring i verksamheten; att den är datadriven och kan visa på resultat och har ett stöd i forskning och best practice. I processen har du tillgång till ett dedikerat team av Assessios konsulter, ledda av en senior konsult, som i nära samarbete med verksamheten både utmanar och utvecklar organisationen. All vår kompetens inom förändringsledning, HR-strategi, struktur- och processdesign står till ditt förfogande.

”Det är det här arbetet som engagerar oss allra mest. När vi i nära partnerskap och samverkan får bidra med all vår kompetens och lösningar för att utveckla organisationer, rusta dem för framtiden och se resultatet påverkas så tydligt.”

Christian Walén, Sverigechef, Assessio

Christian Walén, Sverigechef, Assessio

Förändringsprocessen understöds kontinuerligt av tydlig måluppfyllelse och med ”hårda” data kring de vinster som görs. Implementation av nya system, processer och strukturer sker gradvis med bas i en tydligt kommunicerad vision om vad arbetet syftar till. En röd tråd skapas genom hela verksamheten med bas i HR-funktionen: Tydliga roller, ramar för tjänster, kompetensramverk, utvecklingsunderlag för feedback och prestationsstyrning, datadrivna urvalsprocesser och skräddarsydda processer. Alla dessa komponenter bidrar till att verksamheten får en ny bild av möjligheterna i den strategiska HR-funktionen som då ofta får mer tid över till efterfrågade resurser – och kan leverera i en än mer utvecklas business partner-modell.

Strategiskt HR-arbete kräver långsiktighet och uthållighet men många gånger finns också snabba vinster att hämta i effektiviseringen av processer. Över tid visar all tillgänglig forskning tydligt att de organisationer som utvecklar sina system, processer och strukturer mer strategiskt, realiserar enorma vinster. Ofta uttryckt i högre prestation hos medarbetare, ökad mångfald till följd av selektionsprocesser, mindre nedlagd tid på processer och ett gemensamt språk. Nya modeller kring verksamhetens mål och ledarskap samt påtagligt utvecklade former för prestationsstyrning och feedbackkultur, är också viktiga vinster.

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss