Audit / Successionsplanering

Är ditt ledarskap och humankapital rustat för att möta nya utmaningar?

Alla verksamheter möter i dag förändring, driven antingen av strategiförändringar eller krav från omvärlden. Är ditt ledarskap och humankapital rustat för att möta nya utmaningar? Finns de kritiska kompetenserna, potentialen och förändringsagenterna på plats? Eller behöver du i samband med fusion, förvärv eller riktningsändring se över och fatta de tuffa besluten kring utveckling, retention eller avveckling?

Alla verksamheter utvecklas. Kanske till följd av nya strategier eller förändrade förutsättningar – eller helt enkelt för att omvärlden inte längre är densamma. Det är i dessa processer som ledarskapet sätts på prov. Det är då värdet av att ha rätt humankapital på plats verkligen visar sig. Frågor som: Vem ska vi behålla? Vilka har kapaciteten att växa till nästa nivå? Vilka behöver utveckling – och på vilket vis? – är alla centrala för att säkerställa att verksamheten når sina resultat. Det är i dessa processer som genomlysning av humankapitalet och etablering av en successionsordning blir centrala HR-frågor.

”Kärt barn har många namn, och ibland räcker inte svenskan till. Successionsplanering och genomlysning används ofta, men det engelska ”human due dilligence” eller ”leadership capability audit” är ofta bättre beskrivningar. Syftet är dock detsamma: Att kartlägga gapet mellan de resurser och den potential som finns och det humankapital som behöver finnas på plats för att driva, leda och skapa resultat genom förändring."

Christian Walén, Sverigechef, Assessio

Christian Walén, Sverigechef, Assessio

Med rätt kommunikation och transparens i processen övervinns många av de hinder som dyker upp under successionsplanering och genomlysningar. Istället för en tuff process som sållar bland kompetenta och erfarna ledare, blir processen en källa till utveckling och sunda samtal, där kärnan i den objektiva och externa granskningen öppnar för ny dialog kring roller och framtiden. Ingen av Assessios tjänster är så beroende av nära samarbete mellan konsultteam och verksamhet som genomlysningar. För att säkerställa att det enorma värdet av processen realiseras krävs att allt underlag görs tillgängligt. Målet är en verksamhet rustad för nya utmaningar, med alla gap kopplat till humankapitalet kartlagda och med tydliga modeller för vägen framåt.

Processen inleds alltid med en tydlig kartläggning av vart verksamheten är på väg, vilka utmaningar den står inför och vilka krav som ställs på ledare och medarbetare i den framtid som kommer. Med färdiga modeller och ramverk på konkret beteendenivå, planeras processen med de testverktyg som ger bilden av förutsättningar och kapacitet tillsammans med interna resurser. Detta kan sedan sammantaget ge ”verksamhetsbilden” av individers bidrag och utveckling. Med tydlig projektledning och kommunikation genomförs genomlysningen på ett vis som rätar ut frågetecken utan att tappa fokus på målet: En verksamhet med rätt laguppställning. Arbetet med successionsplaneringen pågår parallellt, och kopplingen mellan extern bedömning och interna kriterier etableras som en ny strategisk HR-process med lång horisont mot verksamhetens utveckling.

”Genomlysningen uppfattas ofta som tuff inledningsvis, men att få ta del av insikter, resultat och verkligen diskutera igenom dem tillsammans med kompetenta konsulter, chefer och HR leder nästan alltid till positiva utfall. Vår uppgift är att skapa en process som skapar vinnare på alla håll: För verksamheten och dess framtid, för individer som berörs - och de individer som kan komma att lyftas in.”

Emma Engebretzen, Business Area Manager, Assessio

Emma Engebretzen, Business Area Manager, Assessio

Processen karaktäriseras av brett samarbete och stort fokus på att fånga “hela bilden” av chefsledet, både internt och externt. Beroende på design och upplägg kan utvecklingsinsatser och förslag knytas till rapportering och sammanställning – men även tydliga, summerande rekommendationer. Assessios erfarenhet av genomlysningar och etablering av successionplanering pekar mot några viktiga succéfaktorer: God projektstyrning, tydlig kommunikation, högsta kvalité på testlöningar, konsultkompetens och interna bedömningskvalité. Detta är vad som krävs för att etablera skräddarsydda lösningar kring några av de största – och tuffaste – HR-processerna.

Beslutsunderlaget ger verksamheten möjligheten att rusta sig för en ny riktning och säkerställer att rätt potential återfinns i rätt roll med rätt utveckling – i dag och i morgon.

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss