Det lönar sig med jämställdhet

Jämställdhet lönar sig! Morgan Stanley visade i rapporten ”Gender Diversity’s Link to Better Stock Returns” att jämlika bolag ger bättre avkastning med lägre volatilitet – data som torde få direkta effekter för investeringar och agerande i företag.

Rapporten visar att ökad jämställdhet med fler kvinnor anställda bara är en fråga om rättvisa ur en etisk aspekt – utan också påverkar det ekonomiska resultatet.

”Gender diversity can improve team decision-making and improve innovation capabilities för development of new products or services. It can also create alignment with diverse customer bases, thus, open up untapped business opportunities.”

Jessica Alsford, ansvarig för forskning inom Sustainable + Responsible Investment (SRI) på Morgan Stanley

Jessica Alsford, ansvarig för forskning inom Sustainable + Responsible Investment (SRI) på Morgan Stanley

Analysen Stanley genomfört bygger på data insamlad från 1 600 fonder globalt. Och det är inte bara i högsta ledningen som jämlikhet får effekt, utan det är relevant ut på medarbetarnivå. Ökad jämställdhet leder till ökad produktivitet, ökad innovation, bättre beslutsfattande, höge medarbetarnöjdhet och mindre personalomsättning.

Genomsnittlig relativ avkastning: Positivt samband mellan avkastning på eget kapital och jämställhet på medarbetarnivå

graf kvinnor resultat

Även om förbättringar skett på arbetsmarknaden avseende jämställdhet så är kvinnor fortfarande underrepresenterade, ungefär en tredjedel av alla medarbetare globalt är kvinnor och de innehar mindre än en fjärdedel av ledarrollerna.

tredjedelfjärdedel

Att investera i jämlikhet lönar sig för bolag.

För investerare är informationen om jämlikhet relevant för att värdera tillväxt.

Denna information är dock inte alltid lätt att samla in och värdera på ett strukturerat sätt, då olika bolag rapporterar jämställdhet på olika sätt. I rapporten listas de fem viktigaste punkterna för att utvärdera jämställdhet i en organisation:

  1. % av anställda som är kvinnor
  2. Antal kvinnor i nyckelroller
  3. Jämlikhet i lön
  4. Policys hos bolaget som stödjer jämställdhet
  5. Program som anpassar arbetslivet till kvinnors och arbetande föräldrars behov