Befordrar ni rätt personer?

Hur lyfter ni upp de talanger som finns inom bolaget? Forskningen visar på ett tydligt positivt samband mellan ökad grad av kvinnor i ledningen och bolagets resultat. Nyckelfaktorn verkar vara att ha bolagsstrukturer som gör att kvinnorna i organisationen klättrar.

I en analys av närmre 22 000 bolag från 91 länder som Peterson Institute for International Economics genomförde visade ett positivt samband mellan högre andel kvinnor i företagets ledarpositioner och bolagets resultat. Förklaringsmodellen varför det är så kan skilja sig åt mellan olika bolag och olika länder. Sambandet kan antingen återspegla vinsten med icke-diskriminerande rolltillsättning eller det faktumet att kvinnor ökar bolagets mångfald avseende kompetens.

shutterstock_251381827

Studien visade att kvinnors närvaro i ledningen är positivt korrelerat med bolagets storlek, frånvaro av diskriminerande attityder mot kvinnliga chefer och tillgången till föräldraledighet. I analysen hittar de inga effekter på bolagets resultat av könskvotering i styrelser.

Resultaten visar dock att vinsterna med policys och strukturer som underlättar för kvinnor att klättra inom organisationen i större utsträckning kan vara signifikant.

 

Fler kvinnor i ledande positioner kan således öka bolagets resultat.

Hur ser ni till att ta tillvara på de talanger som finns inom bolaget och ge dem förutsättningar att nyttja sin fulla potential?