Utbildning.

Intervjuteknik

12 500 kr exkl. moms

Strukturerad intervjuteknik har som rekryteringsmetod visat sig kunna förutsäga framtida arbetsprestationer bättre än ostrukturerad intervju eller så kallad djupintervju, och gör det lättare att jämföra kandidater med varandra.

Utbildningen i strukturerad intervjuteknik ger dig ett verktyg för hur du ska få fram konkret information om hur en kandidat agerar i situationer som är viktiga och kritiska i den aktuella tjänsten. Metoden kallas även strukturerad beteendeintervju.

Vi går igenom upprättande av kravprofil, intervjufrågor, intervjuguide och intervjuträning. Uppföljningsdagen fokuserar på erfarenhetsutbyte och kundcase, exempel från verkligheten samt utvärdering av kandidaterna.

Resultatet av utbildningen blir att du på ett effektivare och mer träffsäkert sätt lär sig intervjua. Detta sker genom ökad kunskap och förståelse kring intervjun som metod, vikten av hur du formulerar sina frågor, tydligare definition av vilka frågeområden som är aktuella, risken för förställning hos kandidaterna och egna och andras intervjufällor.

Se våra anmälningsvilkor.