Global jämställdhet om 100 år

Övergripande global jämställdhet mellan könen förväntas ske om 100 år. Utvecklingen av jämlikhet mellan könen globalt backar. Igår visade jag data som påtalar ojämlikheten på den svenska arbetsmarknad, men hur ser det ut globalt? Varje år publicerar World Economic Forum sin rapport Global Gender Gap Report som ger en aktuell bild över jämställdhet mellan könen.

Talang är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och konkurrenskraftighet. För att bygga framtida ekonomier som är både inkluderande behöver vi säkerställa att alla har lika möjligheter. När kvinnor inte integreras i samhället och på arbetsmarknaden så missar det globala samhället färdigheter, idéer och perspektiv som är kritiska för att ta sig an globala utmaningar och nyttja nya möjligheter.

"As the world moves from capitalism into the era of talentism, competitiveness on a national and on a business level will be decided more than ever before by the innovative capacity of a country or a company. In this new context, the integration of women into the talent pool becomes a must."

KLAUS SCHWAB, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum

KLAUS SCHWAB, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum

I rapporten mäts jämlikhet mellan könen inom fyra områden: hälsa, utbildning, ekonomi och politik och i rapporten från 2017 finns 144 länder med i kartläggningen. För första gången sedan World Economic Forum började kartlägga så går jämställdheten mellan könen bakåt i utvecklingen. Med nuvarande trend kan det övergripande gapet mellan könen stängas om exakt 100 år, jämfört med 83 år vid 2016 års rapport. Världen har alltså blivit mindre jämställd under 2017. De mest utmanande könsklyftorna finns inom hälso- och ekonomiområdet. Givet den fortsatta ökningen av det ekonomiska könsklyftorna så kommer ekonomisk jämlikhet inte uppnås förrän om 217 år.

Resultatanalyserna från rapporten visar stora glapp i jämställdhet inom industrin. Trots att kvalificerade kvinnor kommer ut från utbildningssystemet, är det många industrier som misslyckas att anställa, behålla och befordra dem – och därmed missar en stor andel kompetens

Den ökande ekonomiska klyftan mellan könen tycks huvudsakligen förklaras av tre saker:

  • Deltagande på arbetsmarknaden har minskat globalt både för kvinnor och män, men mer för kvinnor.
  • Inkomster har ökat för både kvinnor och män, men de har ökat snabbare för män, vilket tyder på att tillväxten i välstånd inte fördelas jämt över könen.
  • Kvinnors representation på seniora poster inom såväl den offentliga som privata sektorn visar ingen trend mot jämlik representation med mindre än halvvägs till jämlikhet. I dagsläget är bara 22 % av ledande befattningshavare kvinnor.

Givetvis finns det också mycket ljus i rapporten, många länder har gjort tydliga framsteg och insett att talang är en kritisk tillväxtfaktor vilket bäddar för mer framgång i dessa länder. Vi är dock långt ifrån i mål att uppnå jämlikhet i Sverige såväl som globalt.