Almedalenrapport: Onsdag 4 juli - Hur lyckas organisationer med digitalisering?

Tisdagens seminarier handlade om möjligheterna med artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Hur algoritmer kan hjälpa oss att fatta bättre beslut och exempelvis leda till ett mer inkluderande samhälle med ökad mångfald. Under onsdagkvällen blev behovet av metoder för att säkerställa ett rättvist arbetsliv påtagligt. Jag och mina kollegor var påväg ned genom visby i den varma sommarkvällen för att se politikertalet i Almedalen. När vi kliver ut genom muren möts vi att ett dovt dån av ropen från grupper som vill störa talaren. Dessa grupper har åsikter om att vissa individer bör exkluderas i olika sammanhang, baserat på den stereotypa grupp de tillhör. Det här är ett av de mer extrema exemplen på hur exkludering sker i samhället idag. Tyvärr är det så att många organisationer idag exkluderar individer, trots att det inte alls är deras intention. Förlegade metoder vid rekrytering, som premierar vissa grupper trots att det inte har betydelse för uppvisad kompetens, är fortfarande alltför vanligt förekommande.  

mur

Seminarierna under onsdagen fokuserade på hur organisationer ska göra för att lyckas med digitaliseringen och arbeta mer algoritmbaserat.

Sveriges Psykologförbund och Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer arrangerade ett seminarium på temat ”Mänskliga faktorn – den viktigaste resursen och största risken i framtidens arbetsliv?”.

Vår omvärld är i ständig och allt snabbare förändring. Nya krav ställs på ledare och medarbetare i beslutsfattande, samarbete och kommunikation. De önskade och oönskade resultat vi ser i våra organisationer och samhälle idag genereras av mänskliga beteenden. Hur kan psykologisk kunskap om vad som påverkar mänskligt beteende användas på ett strategiskt sätt för att bidra till utveckling, konkurrenskraft och hållbarhet både för människan, organisationen och i förlängningen samhället?

Under seminariet lyftes olika faktorer som bidrar till att digitaliseringsresan lyckas. Den mänskliga hjärnan är konstruerad för att reagera med rädsla på osäkerhet, det är så vi överlevt genom evolutionen. I en snabbföränderlig värld med många osäkerhetsfaktorer om hur framtiden kommer bli är det viktigt att skapa stabilitet i det som går. Det kan göras genom tydlighet i ledarskap och kultur. När förutsägbarhet i organisationen etablerats ökar flexibiliteten till själva uppgiften markant. Människor får då förmågan att lägga energin på innovation och samarbete, istället för att den kanaliseras till oro för vad som komma skall.

En risk som kan hindra organisationer att lyckas med digitaliseringen är att fel insatser sätts in för att hantera förändringsovilja hos anställda. I bästa fall väljs insatser som inte har någon effekt och organisationen har då bara satsat pengar som inte leder till något resultat, men i värsta fall väljs insatser som är kontraproduktiva och faktiskt försvårar byggandet av tillit, bra samarbete och ett innovationsklimat. Det finns idag ett stort glapp mellan kunskap och praktik, så det är viktigt att organisationer väljer insatser som faktiskt  leder till förändring av beteenden för att erhålla en effekt.

För att lyckas med digitalisering behöver organisationer säkerställa att medarbetarna har förutsättningar att ta till sig av förändringen. Från ett arbetsmiljöperspektiv gör detta genom att konstruera system och processer som utgår från den mänskliga hjärnans förutsättningar. Från ett ledarskapsperspektiv görs det genom att skapa tillit hos medarbetarna och utöva ett ledarskap som möjliggör engagerande och initiativtagande medarbetare. Det är otroligt viktigt att ledaren får med sig hela gruppen som samarbetar mot gemensamma mål. Bra kommunikation och tydlig information är en nyckelfaktor. I medarbetarundersökningar observeras ett starkt samband mellan grad av bra kommunikation och medarbetarnöjdhet. Att få rätt information är viktigt för att individen ska känna kontroll och ger möjlighet till förutsägbarhet.

Chef och Meritmind höll ett seminarie med temat ”Digitaliseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid

Med ny teknik som machine learning, AI och robotisering ändras företagens förutsättningar i grunden. Mängden data kommer knappast att minska framöver, tvärtom. Hur kan dagens chefer rusta sig för att få med sig medarbetarna på förändringsresan?

Där diskuterade panelen vad som krävs av en organisation och dess ledarskap för att lyckas med digitalisering. Digitalisering bör ses som verksamhetsutveckling som pågår kontinuerligt, snarare än ett tidsbestämt projekt som pågår parallellt med den dagliga verksamheten. För att fortsätta vara relevanta framåt behöver bolag löpande anpassa och förnya sig. Det innebär att digitaliseringen leder till en kulturförändring och ett nytt sätt att förhålla sig till arbetsprocesserna. Ledarna blir otroligt viktiga för att skapa en snabbrörlig innovationskultur.

I en tid när tillgången till data och information är i princip obegränsad behövs prioritering i vilken information som är relevant och faktiskt ger bättre beslutsunderlag. Risken är annars att informationsinhämtandet tar för mycket tid,  utan att leda till kvalitetsförbättring. Ledarskapet behöver skapa en kultur som driver framåt tillräckligt snabbt genom att skapa tolerans för misslyckanden, ”fail fast”. För att lyckas med detta ställs stora krav på ledarna att bygga tillit hos medarbetarna. I debatten gick panelen inte in på hur ett tillåtande klimat som uppmuntrar initiativ kan byggas. På Assessio jobbar vi med att hjälpa organisationer genom deras förändringsresor, och ser dagligen utmaningarna som uppstår när organisationer inte har en strategi för hur ett förändringsklimat ska skapas. Det finns mycket organisationer och dess ledare kan göra för att skapa ett tryggt klimat som förenklar digitaliseringsresan.

Sammanfattningsvis märks att det finns behov i organisationer att arbeta mer systematiskt med metoder för att säkerställa inklusion. I rekryteringssammanhang behöver många bolag bli bättre på att fatta beslut på de faktorer som faktiskt har betydelse för kompetens i rollen. För att lyckas med digitalisering behövs hänsyn tas till psykologiska aspekter om hur vi faktiskt skapar förändringsvilja hos alla medarbetare.